Begravningsbyrå - Mer detaljer gällande begravningsbyrå och begravningar
Ordlista vid bouppteckning

Ordlista vid bouppteckning

Det finns ett antal ord och benämningar som är unika vid en bouppteckning och de vanligaste är

Arvskifte

Arvskifte är ett avtal mellan alla dödsbodelägare som kan definierar hur bodelningen genomförs av dödsboet.

Bouppgivare

Bouppgivare är den eller de personer som bäst känner till den avlidnes dödsbo och har insyn gällande skulder och tillgångar.

Boutredningsman

Boutredningsman är den person som tingsrätten beslutat om som har till uppgift att förvalta dödsboet i de fall släktingarna och efterlevande inte kan komma överrens om hur boet ska förvaltas.

Dödsbo

Dödsbo uppstår när någon person avlidit och till dödsboet räknas allt som de avlidna ägde vid dödstidpunkten. Dödsboet är ägare av alla tillgångar till dess att arvsskifte skett.

Släktningar eller dödsbodelägare ansvarar för att förvalta dödsboet till dessa att arvsskifte genomförts.

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare

Delägare i en avliden persons dödsbo, d.v.s. de som de som ärver direkt från dödsboet. Efterarvingar räknas ej till dödsbodelägare.Efterarvinge

Efterarvinge är en person vars rätt till arvet efter en avliden skjuts upp till dessa att en annan arvinge avlidit.

Förrättningsdag

Förrättningsdag är den dag när alla dödsbodelägare och förrättningsmän kallas till bouppteckningsförrättning för att se över dödsboets skulder och tillgångar. Vid större bodelningar som pågår många dagar är förrättningsdagen den sista dagen när bodelningen avslutas.

Förrättningsdagen ska ske inom tre månader efter dödsdagen.

Förrättningsmän

Förrättningsman eller bodelningsförrättare är två oberoende personer som vidimerar att boupptecknin1gen genomförts korret. Dödsbodelägarna eller efterarvingar samt dessa personers ersättare får inte vara bodelningsförrättare. Make eller maka till dödsbodelägarna får vara förrättningsmän.

Ingivare

Ingivare är den person som har dialogen med Skatteverket.

Kallelsebrev

Kallelsebrev till bouppteckningens förrättningsdag ska skickas ut minst två veckor innan förrättningsdagen.

  • Datum för förrättningsdagen
  • Tidpunkt för bouppteckningen
  • Plats för bouppteckningen

Bevis på kallelse ska bifogas bouppteckningen ifall någon dödsbodelägare inte närvarat vid förrättningen. Detta bevis kan vara ett kvitto från posten för det rekommenderade kallelsebrevet. Kallelsebeviset är inte en kopia på kallelsebrevet